Regulamin serwisu TimeHub

 

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza, że Użytkownik potwierdza oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
a) MOTIVLAB – Artur Znamirowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MotivLab Artur Znamirowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Popiełuszki 17/105, posiadająca numer NIP: 6482494669 zwanym dalej MotivLab, e-mail: info@timehub.io
b) TimeHub – serwis prowadzony przez MotivLab w języku polskim oraz angielskim, w ramach którego organizowane jest prowadzenie kalendarza (zarejestrowanej firmy oraz jej pracowników), systemu rezerwacyjnego, analizy rezerwacji i świadczonych usług, analizy przychodowości, kart lojalnościowych przez Użytkowników, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
c) KALENDARZ – elektroniczny kalendarz zamieszczony na koncie Użytkownika serwisu TimeHub stanowiący formę informacji dla Użytkownika na temat terminów wizyt, ich cen, czasu trwania, częstotliwości, wykorzystania kart lojalnościowych.
d) UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca MotivLab świadczenie Usług, poprzez dokonanie Rejestracji,
e) KLIENT – osoba na rzecz której usługi świadczy Użytkownik.
f) KONTO – konto Użytkownika prowadzone przez TimeHub pod unikatową nazwą (login), umożliwiające logowanie się do serwisu i podejmowanie dostępnych aktywności.
g) REJESTRACJA – procedura zakładania Konta w serwisie TimeHub.
h) REGULAMIN – niniejszy Regulamin serwisu TimeHub.
i) POLITYKA PRYWATNOŚCI – zasady określający jakie dane osobowe Użytkowników oraz Klientów Użytkowników serwisu TimeHub są gromadzone oraz jakie są zasady ich przetwarzania i wykorzystywania przez MotivLab.

II. Informacje ogólne.

1. Właścicielem TimeHub jest MotivLab.
2. Przedmiotem działalności serwisu TimeHub jest świadczenie następujących usług:
a) udostępnienie Użytkownikom systemu prowadzenia kalendarza oraz systemu rezerwacji, dla potrzeb ich działalności gospodarczych,
b) udostępnienie Użytkownikom systemu prowadzącego analizę statystyczną usług świadczonych przez Użytkowników na rzecz klientów,
c) udostępnienie Użytkownikom systemu powiadomień oraz komunikacji za pośrednictwem maila, sms z klientami Użytkowników,
d) udostępnienie Użytkownikom systemu wysyłania automatycznych powiadomień oraz komunikacji za pośrednictwem maila, sms z klientami Użytkowników,

2. Dostęp do TimeHub jest otwarty dla każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą  oraz posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z TimeHub niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW.
3. Serwis internetowy TimeHub nie odpowiada za zobowiązania wynikające z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a klientem, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za jakość świadczonych przez Użytkownika usług.
4. Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach serwisu, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) i przysługują MotivLab, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez MotivLab, zgodnie ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem. Użytkownik nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy. W tym w szczególności Kontrahent nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.

III. Zakładanie konta przez Użytkownika w serwisie TimeHub. Płatności. Zawarcie umowy.

1. Aby założyć Konto, osoba powinna dokonać Rejestracji. By to zrobić powinna wypełnić formularz rejestracyjny podając swój adres e-mail, nazwę firmy którą reprezentuje, imię nazwisko, wybierze plan taryfowy, wypełni zgodę z regulaminem oraz poda hasło. Adres e-mail zostanie wykorzystany jako login. Dodatkowo niezbędne jest zdefiniowanie hasła zabezpieczającego dostęp do Konta, które powinno składać się z co najmniej 6 znaków. MotivLab może uzależnić Rejestrację oraz korzystanie z serwisu TimeHub od uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskując dostęp po zalogowaniu może dowolnie modyfikować swój profil. Dodatkowo Użytkownik podaje w polach edytowanych: nr telefonu komórkowego, imię i nazwisko, adres oraz numer NIP . W swoim profilu użytkownik może odznaczyć lub zaznaczyć zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych w ramach komunikacji drogą elektroniczną.
2. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się w serwisie TimeHub, tzn. po podaniu loginu, będącego adresem e-mail wskazanym przy Rejestracji i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika.
3. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować MotivLab o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności przejęcia, oraz zabezpieczenia Konta przed niepowołanym wykorzystaniem. Konta zakładane w serwisie TimeHub są niezbywalne.
4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Użytkownikowi wolno zarejestrować tylko jedno konto w serwisie.
5. MotivLab zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w serwisie w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, gdy naruszone zostały postanowienia Regulaminu bądź przepisy powszechnie obowiązującego prawa. MotivLab może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła zabezpieczającego dostęp do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w serwisie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z MotivLab, podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Użytkownika podczas Rejestracji w serwisie. Konto ulega dezaktywacji w chwili usunięcia go z systemu.
7. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie Rejestracji.
8. Dostęp do Usług jest możliwy wyłącznie dla podmiotów, które dokonały uprzedniej Rejestracji.
9. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu.
10. Po dokonaniu rejestracji w serwisie Użytkownik może korzystać z serwisu przez jeden miesiąc nieodpłatnie.
11. Po upływie darmowego okresu próbnego Użytkownik zobowiązuje się do wyboru jednego z planów taryfowych:
a) dla jednoosobowych działalności gospodarczych, zatrudniających (obejmuje świadczenie usług na podstawie wszystkich rodzajów umów) jednego pracownika – 25 złotych netto miesięcznie,
b) dla działalności gospodarczych zatrudniających (obejmuje świadczenie usług na podstawie wszystkich rodzajów umów) do 10 osób – 149 złotych netto miesięcznie,
c) dla działalności powyżej zatrudniających (obejmuje świadczenie usług na podstawie wszystkich rodzajów umów) do 20 pracowników- 299 złotych netto miesięcznie,
d) plan „szyty na miarę” – MotivLab zastrzega sobie prawo do indywidualnej negocjacji planu korzystania z serwisu TimeHub z każdym Użytkownikiem.
12.Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

IV. Nieuprawnione działania Użytkownika

1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
2. Zabronione jest w szczególności:
a) podawanie w ramach korzystania z serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
b) naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych, w tym dóbr osobistych osób tworzących treści zawarte na stronie, a także osób trzecich,
c) ingerowanie w działanie serwisu, w tym zmienianie kodu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu lub oprogramowanie albo urządzenia MotivLab lub Użytkowników.
3. MotivLab zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usuwania wszelkiej działalności Użytkownika, w tym także do likwidacji konta Użytkownika, w razie uznania, iz doszło do naruszenia zasad wyrażonych w Regulaminie. W razie usunięcia konta MotivLab jest uprawnione do otrzymania wynagrodzenia za cały okres rozliczeniowy, a także dochodzenia dodatkowych roszczeń na zasadach ogólnych.
4. MotivLab ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Użytkowników w serwisie w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z rzeczywistością, Regulaminem, umową oraz przepisami prawa.
5. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) podania prawdziwych i kompletnych danych w trakcie Rejestracji oraz zamawiania Usług,
b) terminowego regulowania Opłat,
c) niezwłocznej aktualizacji danych Użytkownika w przypadku ich zmiany.
6. Użytkownik oświadcza, że dane zamieszczone w zakresie Konta są zgodne z prawem i stanem faktycznym.

V. Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania serwisu TimeHub albo usług świadczonych bezpośrednio przez Użytkownicy mogą składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres siedziby MotivLab.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji MotivLab zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez MotivLab zakresie.
4. MotivLab rozpozna reklamację w terminie 14 dni. Czas ten liczony jest od daty jej otrzymania przez MotivLab. Jednocześnie w uzasadnionych sytuacjach MotivLab zastrzega sobie prawo do dłuższego czasu rozpatrywania reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
V. Prywatność i poufność
1. Korzystając z usług serwisu TimeHub Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez  MotivLab jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest MotivLab.
3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu zawarte zostały w Polityce Prywatności.
4. Użytkownik jest dysponentem danych jakie wprowadził w zakresie konta.

VI. Zakres odpowiedzialności

MotivLab nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie Użytkowników, w tym za świadczone przez nich usługi.

VII. Zmiany regulaminu

1. MotivLab może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach serwisu TimeHub. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MotivLab.
2. W przypadku, gdy Użytkownik korzystający z serwisu TimeHub nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę korzystania z usług świadczonych przez MotivLab w trybie natychmiastowym, poprzez pisemny bądź e-mailowy kontakt z MotivLab.

VIII. Prawo właściwe i spory

1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a MotivLab jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MotivLab w ramach serwisu TimeHub będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla MotivLab.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016r.